NBA Accreditation certificates

  • UG – EEE, ECE, CSE, IT & BME , NBA Accreditation certificate –  Click Here
  • PG – NBA Accreditation certificate – Click Here
  • UG – MECH & CHEMICAL, NBA Accreditation certificate  – Click Here

Quick Links